ПОЛИТИКА ИНТЕГРИСАНОГ СИСТЕМА МЕНАЏМЕНТА (ИМС)

Политика интегрисаног система менаџмента (IMS) компаније Progen solutions д.о.о. Лесковац саставни је део укупне пословне политике компаније. Она се заснива на тржишно оријентисаном пословном систему и на принципима система менаџмента чији је основни задатак стално побољшавање квалитета целокупног пословања са циљем да се задовоље потребе и очекивања свих заинтересованих страна. Основни циљеви Progen solutions д.о.о. Лесковац су сталан и усклађен развој, квалитет и поузданост свих пословних активности и свих процеса производње иновативних високоспецијализованих хемијских средства за индустријско и институцијско чишћење. Политика ИМС-а Progen solutions д.о.о. Лесковац остварује се кроз:

 • успостављање и унапређивање ИМС (QMS – ISO 9001, EMS – ISO 14001 i OH&S 45001);
 • разумевање потреба и стално побољшавање задовољства свих заинтересованих страна, као и самог тржишта које сваким даном постаје динамичније и сложеније;
 • задржавање постојећих и освајање нових тржишта вођено одлучивањем на основу чињеница;
 • неговање односа са клијентима, купцима и партнерима које смо задобили нашом експертизом, поузданошћу и флексибилношћу;
 • пажљиво праћење пословног окружења и константну оптимизацију структуре трошкова у циљу обезбеђивања континуитета квалитета, профита, наше позиције на тржишту и задовољства запослених;
 • безрезервно ангажовање највишег руководства;
 • поштовање законских обавеза;
 • здрав развој компаније који подразумева значајна улагања у људе и опрему, потпуно укључивање свих запослених у спровођење процеса и њихово стално образовање, обучавање, усавршавање, специјализовање и мотивисање;
 • непрекидан рад на побољшању достигнутог нивоа квалитета свих процеса који чине пословни систем, чиме унапређујемо ефективност и конкурентност на тржишту;
 • истраживање, развој и иновације као одговор на све сложеније захтеве тржишта;
 • подизање нивоа квалитета рада, стварање безбедних и здравих услова за рад, без професионалних болести и повреда на раду;
 • подизање нивоа заштите животне средине и кроз употребу хемикалија које чувају животну средину где год је то могуће;
 • спровођење сталних активности на превенцији могућих негативних утицаја на животну средину, безбедност и здравље на раду, као и кроз њихово перманентно смањивање;
 • уважавање захтева свих заинтересованих страна - клијената, купаца, партнера, запослених, испоручилаца, као и заједница у којима делујемо, те друштва у целини - а у циљу друштвено одговорног деловања компаније Progen solutions д.о.о. Лесковац;
 • константно унапређивање сваког аспекта компаније, што је суштински део наше пословне културе.